رنگ آکرلیک

پرایمر رنگ (آستری رنگ)

رنگ آکریلیک چیست ؟

رنگ اکریلیک رنگی شیمیایی که با خواص دوام و درخشندگیش نخست در صنعت اتوموبیل سازی به کار رفت و اخیراً نیز در انواع نقاشی‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌است. رزین‌های آکریلیک به دو دسته پایه حلال نفتی و حلال آب تقسیم می‌شوند. خصوصاً آن دسته که به آسانی در آب حل می‌شود، زود خشک می‌شود و سطحی سخت و آسیب‌ناپذیر به وجود می‌آورد، گرچه باید افزود فاقد خواص ظرافت پذیری و عمق و جلای رنگ روغن یا آکرلیک پایه حلالی است.

رنگ‌های اکریلیک بسیار متنوع هستند و برای ایجاد بافت در سطوح مناسبند چون غلظت بالایی دارند و به سرعت خشک می‌شوند. رنگ اکریلیک انعطاف‌پذیر است و به همین علت روی تمام سطوح از جمله مدل‌های خمیر کاغذ پارچه و کفش قابل استفاده است. رنگ‌های اکریلیک پایه آب نسل جدید از رنگ‌های ساختمانی می‌باشند که با توجه به مسائل زیست‌محیطی و عدم استفاده از حلال‌های آلی و مواد مضر کاربردی این نوع رنگ‌ها روبه افزایش است. بطوریکه به تدریج جایگزین مناسبی برای رنگ‌های روغنی الکیدی می‌باشند.. این محصول در سه نوع مات نیمه مات و براق تولید می‌شود.و نوع مات آن از همه خاصیتهای ممکن برخوردار نیست از جمله قابلیت شستشو بودن و استحکام.

شرح محصول و موارد کاربرد

این محصول بر پایه رزین اکریلیک امولشن تهیه شده و پس از تینت به وسیله دستگاه، جهت رنگ آمیزی سطوح گچی، سیمانی، بتنی و سطوح رنگ آمیزی شده داخل و خارج ساختمان به کار می رود.

این پوشش در سه نوع بیس اکریلیک A، جهت تینت رنگهای با فام روشن، بیس اکریلیک B، جهت تینت رنگهای با فام متوسط و بیس اکریلیک C، جهت تینت رنگهای با فام تیره عرضه می گردد.

ویژگی های رنگ آکریلیک

این رنگ‌ها بسیار متنوع هستند. این رنگ‌های نسل جدید برای ایجاد پوشش بافت در سطوح مناسبند چون غلظت بالایی دارند و به سرعت خشک می‌شوند و بو ندارند. رنگ اکریلیک انعطاف‌پذیر است و به همین علت روی تمام سطوح از جمله سیمانی، گچی، صفحات کناف، و هر سطح دیگری قابل اجرا هستند و پوشش ضد رطوبت ایجاد می‌کنند قابل استفاده است. درمقابل نور خورشید یا uv مقاوم هستند و در نتیجه بسیار عمر بالایی دارند. از ویژگی های این محصول همچنین  سرعت خشک شدن و پوشش بالا، صد درصد قابل شستشو بودن، سهولت اجرا و قابل رقیق شدن با آب و عدم بوی نامطبوع را می توان نام برد .

این نوع رنگ دارای خواص زیر است:

 • قابلیت شستشو. سرعت خشک شدن بالا. سهولت اجراء و قابل رقیق شدن با آب. مقاومت فوق‌العاده در برابر سایش. مقاومت در برابر اشعه خورشید یا uv یا نور ماوراء بنفش. سازگار با محیط زیست. قدرت پوشانندگی بسیار عالی. بدون بوی نامطبوع. ساخته شده از بهترین مواد اولیه و تکنولوژی بالا. عدم ایجاد حساسیت. مناسب برای سطوح گچی، سیمانی، آجری. زود خشک می‌شوند و خواص ضد باکتری و کپک دارند.
 • مزیت رنگ های پایه آب سهولت استفاده و عدم نیاز به حلال های بودار و اذیت کننده است.
 • تا قبل از خشک شدن با آب شسته می شوند . بعد از خشک شدن ضد آب و قابلیت دستمال کشیدن پی در پی هستند.
 • رنگ های اکریلیک مقاومت بسیار خوبی در محیط های مرطوب از خود نشان می دهند و نسبت به رنگ های روغنی و پلاستیک، مقاومت بسیار زیادی در برابر پوسته شدن و ترک خوردن از خود نشان می دهند.
 • در رنگ های اکریلیکی پایه آب می توان از افزودنی های گوناگون از جمله عامل ضد قارچ، ضد کپک و ضد باکتری استفاده کرد که نتایج بسیار عالی به همراه می آورد.
 • در ساخت رنگ های اکریلیک پایه آب از مواد سمی و مضر خبری نیست.
 • دیوار هایی که با رنگ اکریلیک رنگ آمیزی می شوند، لطافت و نرمی دلپذیری دارند.

شرح آماده سازی سطوح جهت رنگ آمیزی بر پایه رزین های آکریلیک

ﻓـﺮآﯾﻨﺪ رﻧﮓ آﻣﯿـﺰي در ﮐﻠﯿﻪ ﻣــﺮاﺣﻞ، از اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا و ﻧﮕﻬﺪاري، ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳـﺖ و ﻫﺮﮐﺠﺎي اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸـــﻮد ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﮐﯿﻔﯿﺖ و دوام ﺳﻄﺢ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﺷﺪه رﺿـﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي اﺟﺮاي آﺳــــﺘﺮي، ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي رﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺻـﻄﻼﺣﺎً ﺑﻪ آن ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷـﻮد.

اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﻄﻮح ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺘﻨﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭼﺴـــــﺒﻨﺪﮔﯽ رﻧﮓ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ آﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺮاﯾﻤﺮ رﻧﮓ، ﯾﺎ آﺳﺘﺮي رﻧﮓ از رزﯾﻦ ﻫﺎي اﻣﻮﻟﺴـــﯿﻮﻧﯽ آﮐﺮﯾﻠﯿﮏ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و داراي ﻗﺪرت ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﯽ و اﺗﺼـــﺎل ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻣﺰاﯾﺎي وﯾﮋه اﺟﺮاي ﭘﺮاﯾﻤﺮ رﻧﮓ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺮ رﻧﮓ روﯾﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي ﺳـــﻄﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮاﯾﻤﺮ رﻧﮓ روي اﻧﻮاع ﺳـﻄﻮح ﺳـﯿﻤﺎﻧﯽ ، ﺑﺘﻨﯽ ، ﮔﭽﯽ ، ﺳﻔﺎﻟﯽ و … ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ و داراي ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺸــﮏ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

انواع سوپر میکا

خواص و اثرات

 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﻓﺬ ﮐﻮﭼﮏ زﯾﺮ ﮐﺎر 
 • اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ رﻧﮓ روﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺎر 
 • ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از رﯾﺰش و ﺷﺮه ﮐﺮدن رﻧﮓ ﺑﺘﻦ
 • ﺑﺪون ﺑﻮ و اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ  
 • ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺪون ﺧﻄﺮ و دوﺳﺘﺪار ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ        
 • ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﯾﻨﺪه             
 • اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺮ و دوام رﻧﮓ ﺑﺘﻦ روﯾﻪ
 • ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده زﯾﺎد ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺳﻄﻮح زﯾﺮ 
 • ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺑﺎﻻ 
 • ﺗﻮان ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي ﻋﺎﻟﯽ روي ﺳﻄﻮح ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ و ﺑﺘﻨﯽ
 • ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺟﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻠﻢ ﻣﻮ ﯾﺎ ﻓﺮﭼﻪ ﺿﺪ ﮐﭙﮏ و ﻗﺎرچ و ﺟﻠﺒﮏ

روش ﻣﺼﺮف

 • ﺳـﻄﻮح زﯾﺮﮐﺎر ﺑﺮاي اﺟﺮاي رﻧﮓ ﺑﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎري از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ
 • و ﭼﺮﺑﯽ و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﯾﺎ رﻧﮓﻗﺪﯾﻤﯽ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. درﺻـﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ،ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﻨﺪ ﺑﻼﺳـﺖ ﯾﺎ ﻓﺮﭼﻪ نسبت ﺑﻪ زدودن ﺳﻄﺢ از آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 • درﺻــﻮرت وﺟﻮد ﺗﺮكﻫﺎ ، درز و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ روي ﺳــﻄﺢ، اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاد ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﺑﺘﻦ ،  ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺳﻄﺢ اﻗﺪام ﺷﻮد. 
 • دﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺳـــﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﭘﺮاﯾﻤﺮ رﻧﮓ و رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۵اﻟﯽ ۲۰ روز ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺸﮏ ﺑﺎﺷﺪ. 
 • اﻣﮑﺎن ﺗﺮﮐﯿﺐ۱۰ اﻟﯽ ۱۵درﺻﺪ آب، درﺻﻮرت اﺟﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻠﺘﮏ و ۱۵اﻟﯽ ۲۰درﺻﺪ آب درﺻﻮرت اﺟﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﭼﻪ ، ﺑﻪ ﻣﺤﺼــــﻮل ﭘﺮاﯾﻤﺮرﻧﮓ وﺟﻮد دارد. 
 • ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺮاﯾﻤﺮ در دو ﻻﯾﻪ اﺟﺮا ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج و ﺗﺮكﻫﺎي رﯾﺰ ﺳﻄﺤﯽ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ  ،ﺗﺮﮐﯿﺐ آب ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ۳ ﺳـﺎﻋﺖ از اﺟﺮاي ﭘﺮاﯾﻤﺮ، ﺳـﻄﺢ آﻣﺎده ي اﺟﺮاي رﻧﮓروﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻧﮑﺘﻪ : دﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮاﯾﻤﺮ رﻧﮓ روي ﺳﻄﻮح ﯾﺦ زده ، داغ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻄﻮﺣﯽ ﮐﻪ داراي رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻي۸۰ درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ

 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺟﺮا روي ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺑﺘﻨﯽ و ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ
 •  ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﻤﺎﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده روي اﻧﻮاع ﺳﻄﻮح ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﺘﻨﯽ ،آﺟﺮي ،ﺳﻔﺎل و…
 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺟﺮا ﺑﺮ روي ﮔﭻ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺟﺮا روي ﺳﻘﻒ ﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯿﺖ و آردواز 
 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ دﻫﯽ ﺳﻄﻮح ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺮكﻫﺎي رﯾﺰﺳﻄﺤﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ زﯾﺮ ﮐﺎر رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﻧﻤﺎي ﺳﺎزه 
 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ اﺳﺘﺎدﯾﻮمﻫﺎي ورزﺷﯽ 
 • ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺮاي زﯾﺮﺳــﺎزي رﻧﮓ ﻗﻄﻌﺎت ﭘﯿﺶ ﺳـــﺎﺧﺘﻪ ﺑﺘﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ
 • دﯾﻮارﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ، ﺟﺪول، ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮي ﺑﺘﻨﯽ و…

ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﺛﺮ

ﭘﺮاﯾﻤﺮ رﻧﮓ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻـﻄﻼح آﺳــﺘﺮي رﻧﮓ، از رزﯾﻦ ﻫﺎي آﮐﺮﯾﻠﯿﮏ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺑﯿﺸـﺘﺮ، ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺤﻼل در آب ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷــــــﻮد.

ﺑﺎ اﺟﺮاي ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻻﯾﻪ ﭘﺮاﯾﻤﺮ رﻧﮓ ، ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ، ﻧﺴـﺒﺖ ﻋﺎﯾﻖ ﺷﺪن ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﯿﺰان ﻣﮑﺶ ﻣﻮاد رﻧﮓ روﯾﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳــﻄﺢ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳــﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﯾﻤﺮ رﻧﮓ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖﭼﺴــــﺒﻨﺪﮔﯽ اﻧﻮاع رﻧﮓ ﺑﺘﻦ ، رﻧﮕﻬﺎي ﻣﯿﻨﺮال وﮐﻨﯿﺘﮑﺲ و… ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد.

مادر رنگ

مادر رنگ آكريليك پايه آب از مرغوبترين رزين هاي آكريليك پايه آب تهيه شده و براي رنگ آميزي سريع، زيبا و بادوام كليه سطوح (گچي، سيماني، آجري، آردواز و غيره) مورد استفاده قرار مي گيرد ، همچنين مي توان آن را در درصدهاي مختلف به رنگ آكريليك پايه آب جهت مصرف داخل و خارج ساختمان اضافه كرد و به فام دلخواه دست يافت.

با توجه به قابليت رنگ دهي بسيار بالاي اين رنگ ها، با حداقل مصرف مادر رنگ مي توان فام مطلوب را ايجاد نمود. قابليت شستشو، سهولت اجرا و قابليت رقيق شدن با آب، نداشتن بوي نامطبوع، مقاومت در برابر اشعه خورشيد، نور ماوراء بنفش و سطوح قليايي و سازگاري با محيط زيست از مزاياي اين مادر رنگ آكريليك پايه آب مي باشد.