لاک آکریلیک پایه آب

ﺿــــﻌﻒ ﻧﻤﺎي ﺳــــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺬب آب و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺮب ﺷــــــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . در ﺻـﻮرت ﻋﺪم ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺻـﺤﯿﺢ ازﺳـﻄﻮح ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺻـﺪﻣﺎت زﯾﺎﻧﺒﺎري ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. ﻧﻤﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺟﻨﺲ ﺳﻄﺢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎراﻧﻬﺎي ﺷﺪﯾﺪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ، ﻣﯿﺰان زﯾﺎدي آب ﺟﺬب ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴـﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي را ﺑﺮاي ﻧﻤﺎي ﺳـﺎزه اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻧﻤﺎي ﭘﺎﯾﻪ آب آﮐﺮﯾﻼﺗﯽ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ، ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻧﺎﻧﻮ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ رﻃﻮﺑﺖ و آب و ﻋﻮاﻣﻞ ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺨﺮب ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﯾﮑﯽ از ﺧﺼــــــﻮﺻﯿﺎت وﯾﮋه ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻧﻤﺎ ﭘﺎﯾﻪ آب در ﻣﻘﺎﯾﺴــــﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻧﻤﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻼل، اﯾﺠﺎد ﺑﺮاﻗﯿﺖ و ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ روي ﺳﻄﺢ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺧﺎﺻـﯿﺖ ﺿـﺪ آب ﺑﺮاي ﺳـﻄﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. اﯾﻦ ﻣﺎده روي اﻧﻮاع ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﯽ و ﮔﭽﯽ و ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ و ﺳﻨﮕﻬﺎي آﻫﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ روي ﻧﻤﺎ، ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.

کاربردها

 • ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻧﻤﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ آب و رﻃﻮﺑﺖ
 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﻮدن اﻧﻮاع ﻧﻤﺎﻫﺎي ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ، ﮔﭽﯽ ، ﺑﺘﻨﯽ و آﻫﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن               
 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ رﻧﮓ ﻧﻤﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اﺷﯿﺎء زﯾﻨﺘﯽ و ﭘﺘﯿﻨﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ آب 
 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮي ﻣﺨﺮب 
 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﺎزه ﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﻀﺎي ﺑﺎز 
 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺟﺮا و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﻄﻮح ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﺷﻬﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻞ ﻫﺎ و … 
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آب ﺑﻨﺪي ﺳﻄﻮح

همچنین در دماهای بالای ۶ درجه فیلمی شفاف و براق تشکیل می دهد. این رزین با داشتن اندازه ذرات ریز، توان نگهداری میزان بالایی از رنگدانه و فیلر را دارد. همچنین مقاومت بالای این رزین نسبت به آب، از ویژگی های بارز آن است. بنابراین می تواند در طیف وسیعی از کاربردها مانند ساختن آستری، انواع رنگ های اکریلیک مات تا براق برای داخل و نمای ساختمان، پوشش های دکوراتیو و … مورد استفاده قرار گیرد.

خواص و اثرات

 • اﯾﺠﺎد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺮاي ﺳﻄﺢ
 • ﻗﺪرت ﭘﻮﺷﺶ دﻫﯽ ﻋﺎﻟﯽ دوام و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ روي ﻧﻤﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 • ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺑﺎﻻ                 
 • ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺶ و ﺧﺮاش ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎي ﺟﻮي و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺮب ﻣﺤﯿﻄﯽ         
 • ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ           
 • اﯾﺠﺎد ﭘﻮﺷﺶ ﺷﻔﺎف و ﺑﺮاق روي ﺳﻄﺢ               
 • اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي و اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ                        
 • ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح زﯾﺮ آﯾﻨﺪ
 • ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ

ویژگی های پوشش سوپرمیکا

با انواع فیلرهای معمول مانند گریدهای مختلف کربنات کلسیم، رنگدانه تیتانیم دی اکساید و دیگر رنگدانه های رنگی سازگار است. همچنین این رزین با غلظت دهنده های معمول در صنعت رنگ مانند غلظت دهنده های سلولزی (هیدروکسی اتیل سلولز، متیل هیدروکسی اتیل سلولز و …)، غلظت دهنده ی اکریلیکی و غلظت دهنده

های یورتانی سازگار است. سازگاری با عوامل دیسپرس کننده مانند نمک های پلی فسفات و نمک های پلی اکریلیک اسید از دیگر ویژگی های این رزین است. لازم به ذکر است که با توجه به فرمولاسیون و میزان PVC  فرمول نهایی مقدار عوامل دیسپرس کننده باید بهینه شود.

دمای تشکیل فیلم بوسیله عوامل بهبود دهنده تشکیل فیلم و یا نرم کن ها قابل کاهش است. توصیه می گردد برای اطمینان کامل قبل از استفاده از این محصول، تست های مربوط به سازگاری و نیز پایداری فرمول نهایی انجام گیرد.

ویژگی های پوشش سوپرمیکا

ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻧﻤﺎي ﭘﺎﯾﻪ آب ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦ ﻫﺎي آﮐﺮﯾﻠﯿﻠﮏ ﺳــــﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻧﺎﻧﻮ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﭘﺲ از اﺟﺮا، روي ﺳﻄﺢ ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﻮده و ﭘﻮﺷﺸـــﯽ ﺑﺮاق و ﺷﻔﺎف اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﮐﻪ ﻧﻤﺎي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ آب و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

ایمنی

درﺻﻮرتﺑﺮﺧﻮرد واﺗﺮﭘﺮوفﻧﻤﺎﺑﺎﭼﺸﻢﻓﻮراًﺑﻪﻣﺪت۲دﻗﯿﻘﻪﭼﺸﻢ
ﺧﻮدرادرآبﺑﺎزوﺑﺴﺘﻪﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮاﺣﺘﻤﺎً از ﻋﯿﻨﮏ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮا ازدﺳﺘﮑﺶ و ﻣﺎﺳﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺎده ﺟﺰء ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺮاي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

مشخصات فنی لاک محافظ نما

 • ظاهر امولسیون: مایع شیری رنگ
 • ظاهر فیلم پلیمری: مات / شفاف، اندکی چسبناک
 • ماهیت فیلم پلیمری: نرم
 • سیستم پایداری: عوامل فعال سطحی
 • درصد جامد (ISO3251: 1h ; 105°C)  ۴۸±۱
 • گرانروی (c.poise)(ISO2555:spindle4,20 rpm:23°C) 5000-13000
 • PH(ISO976) 8-9
 • حداقل دمای تشکیل فیلم  (°C) MFFT/ (ISO2115)  ۶
 • چگالی (ISO2811) 1.03
 • برپایه آب / آب گریز / تک جزئی

مشخصات فنی سوپرمیکا (متعارف)

 • حالت: مایع
 • رنگ: بی رنگ
 • وزن مخصوص: gr/cm3 02/1
 • یون کلر: ندارد
 • PH: حدود ۷
 • قابلیت انحلال: در آب
 • ویسکوزیته: ۹۵۰ (سانتی پوآز در C°۲۵)
 • چگالی محصول: (۳ton/m=3gr/cm)1+05/0
 • درصد وزنی مواد جامد: ۷۵ %
 • درصد پیگمنت: ۰ %
 • ضخامت فیلم پیشنهادی: (بدون محدودیت) حداکثر ۶۰ میکرون
 • آغاز زمان ژل شدن: حداکثر ۲ دقیقه بعد از اجرا
 • خشک شدن سطحی: حداکثر ۵ دقیقه بعد از اجرا
 • خشک شدن عمقی (بهره برداری): ۱ ساعت
 • نوع حلال رقیق کننده: آب