پودر نفوذگر

ﮔﻮﻧﻪاي از ﻣﻮاد آب ﺑﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺮﯾﺴـﺘﺎل ﺳﺎز، ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻧﻔﻮذ ﺑﺴــﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺘﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷـــﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي آب ﺑﻨﺪي و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺘـﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ آب و ﻣﻮاد ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﺮب ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
ﭘﺲ از اﺟﺮا روي ﺳﻄﺢ ﺑﺘـﻦ ، ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﺳﻤﺰي ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺘﻦ ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ آﻫﮏ آزاد و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد واﮐﻨﺶ داده و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺮكﻫﺎ و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﻣﻮﯾﯿﻦ را ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺮﯾﺴــﺘﺎلﻫﺎي ﺳﻮزﻧﯽ ﭘﺮﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺘﻦ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ آب، ﯾﻮنﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﺮب ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﻮاع ﻓﺎﺿﻼب و آب درﯾﺎ ﻣﻘﺎوم ﻣﯽﺳﺎزد. ﭘﻮدر ﻧﻔﻮدﮔﺮﮐﺮﯾﺴــﺘﺎل ﺳﺎز را ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻏﺎﺑﯽ، اﺳﭙﺮي و ﺧﺸــﮏ ﻣﯽ ﺗﻮان روي ﺳﻄﺢ اﺟﺮا ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ روش ﺑﻠﻮرﺳـﺎزي داﺧﻞ ﺑﺘﻦ، آبﺑﻨﺪي داﺋﻤﯽ را ﺑﺮاي ﺳﺎزه ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﻮد.
فرآیند ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﺳﺎزي ﻧﻔﻮذﮔﺮ ،داﺋﻤﯽ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺠﺎورت آب ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯿﺖ آبدوﺳـﺖ ﺑﻮدن، ﻋﻤﻞ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﺳﺎزي اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ. اﯾﻦ روش آبﺑﻨﺪی داﺋﻤﯽ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮ و اﺛﺮ ﺳﻮﺋﯽ ﺑﺮاي آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻧﺪارد. ازﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي وﯾﮋه ﻧﻔﻮذﮔﺮﮐﺮﯾﺴــــﺘﺎل ﺳﺎز ،  آب ﺑﻨﺪي ﺳﺎزهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺧﻄﺮ ﻧﻔﻮذ آب  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﯽ وﺟﻮد دارد.

خواص و اثرات

 • ﺳﺮﻋﺖ و ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺟﺮا
 • ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺮﯾﻦ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي آب ﺑﻨﺪي ﺳﻄﺤﯽ
 • ﻋﺪم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺘﻦ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻌﺪي ﺑﺮاي آب ﺑﻨﺪي ﻣﺠﺪد
 • ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺪﯾﺪ دﻣﺎ ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزي ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺘﻦ و آرﻣﺎﺗﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ و اﮐﺴﯿﺪه ﺷﺪن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع ۱۴۰ ﻣﺘﺮ
 • ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﻮن ﻫﺎ و ﮐﻠﺮاﯾﺪ ﻫﺎ ﻗﺪرت ﻧﻔﻮذ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺘﻦ
 • مقاوم در محیط های با PH بین ۳ الی ۱۱
 • عدم وجود مواد سمی و آلوده کننده و فنل ها، برای مخازن آب شرب

کاربردها

 • بهترین گزینه برای آب بندی چاله آسانسور 
 • مناسب برای آب بندی مخازن و سیلوهای ذخیره آرد و گندم 
 • قابلیت آب بندی تونل و دیوار حائل و پارکینگ ها 
 • مناسب برای اجرای کانال های انتقال آب و استخرها 
 • جایگزین مناسب برای ممبرین و پوشش های خارجی 
 • قابلیت آب بندی منهول ها و ولوپیت ها 
 • مناسب برای آب بندی آکواریوم ها و استخرهای پرورش ماهی 
 • سازه های زیرزمینی و فونداسیون ها و عرشه پل ها 
 • تولید بتن خود آب بند در محل ریز ترک ها 
 • مناسب برای تعمیر و رفع نم زدگی سطوح بتنی 
 • رفع نشت درزهای اجرایی و درزهای سرد 
 • مناسب برای ساخت مخازن آب آشامیدنی و تصفیه خانه های آب

ویژگی های پوشش سوپرمیکا

 • سطوح بتنی قبل از اجرا می بایست تمیز و عاری از هرگونه ذرات سست، گرد و غبار و رنگ و پرایمر یا پوشش های دیگر گردد. 
 • سطوح مورد نظر برای اجرا باید توسط سندبلاست، صاف و صیقلی شوند. 
 • کلیه سطوح مورد نظر برای اجرای نفوذگر را با استفاده از آب شیرین مرطوب نمایید. 
 • محصول نفوذگر را به نسبت ۳ به ۱ با آب مخلوط نمایید و عمل میکس را آنقدر ادامه دهید تا مایعی یکنواخت و غلیظ حاصل شود. 
 • یک کیسه kg20 نفوذگر بتن را با ۵/۶ تا ۷ لیتر آب مخلوط نمایید و تا حصول مخلوطی همگن و یکنواخت عمل میکس را ادامه دهید. 

توجه : 
برای شروع عمل اختلاط پودر را به آب اضافه کنید و از همزن برقی (دریل+پره) برای اختلاط استفاده کنید و همیشه آن میزان پودر را با آب مخلوط نمایید که نهایتاً تا ۳۰ دقیقه مورد مصرف قرار دهید. 
دوغاب نفوذگر حاصله را به وسیله فرچه (۲ لایه) روی سطح اجرا نمایید. توجه شود که بعد از نیمه خشک شدن لایه اول، لایه دوم اجرا شود و پس از نیمه خشک شدن لایه دوم، کلیه سطوح را با اسپری نمودن آب به مدت ۴۸ ساعت مرطوب نگه دارید. 

نکته : 
چنانچه سطح مورد نظر برای اجرا، دارای ترک ها و کندگی های عمیق باشد، بایستی یک خمیر از ترکیب پودر نفوذگر و مقدار کمتری آب ساخته شود و ابتدا خرابی ها و ترک ها و درزها ترمیم شود.
توجه نمایید که نفوذگر بتن حاوی سیمان در فرمولاسیون خود است. همیشه مقداری نفوذگر را با آب ترکیب نمایید که مصرف شود.

ویژگی های پوشش سوپرمیکا

به طور متوسط میزان مصرف ماده نفوذگر بلورساز، حدود ۸۰۰ گرم الی ۲۲۰۰ گرم برای هر متر مربع از سطح می باشد، که این میزان برای دیوار و کف متفاوت است. 

میزان مصرف برای دیوار : ۵/۱ کیلوگرم برای هر متر مربع در دو لایه میزان مصرف برای کف: ۱ کیلوگرم برای هر مترمربع در یک لایه

میزان مصرف

 • در زمان اجرا از دستکش و عینک و لباس کار استفاده نمایید. 
 • این ماده آتش را نیست. 
 • در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد. 
 • این ماده به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.

نگهداری

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه 
شرایط : دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید 
بهترین دمای نگهداری : ۱۰+ الی ۳۰+ درجه 
حداقل دمای اجرا : ۵+ درجه